PAS ANKESAVE TË BIZNESIT, QEVERIA NDRYSHON GARANCINË SOVRANE

Qeveria shqiptare ka reflektuar ndaj ankesave të biznesit dhe ka marrë vendim për ndryshimin e vendimit për Garancinë sovrane që shteti ka me bankat për mundësimin e kredive për biznesin.

Në  fletoren më të fundit zyrtare me anë të një VKM-je është rishikuar  vendimin nr. 277, i 6 prillit për garancinë sovrane e parë sovrane ku vendoste në dispozicion të bankave të nivelit të dytë 11 miliardë në mënyrë që ato të jepnin kredi për bizneset e prekura nga masat kundër COVID-19, në mënyrë që subjektet të paguajnë punonjësit e tyre. Me një vendim të fundit të publikuar në fletoren zyrtare, qeveria merr përsipër të paguaj edhe normën e interesit për të gjithë kredimarrësit.  Kredia do të jetë me normë interesi preferenciale dhe që nuk do të jetë më e lartë se 2.85%, dhe ndryshe nga vendimi i parë kur do të paguhej nga bizneset tashmë do të merret përsipër nga shteti, konkretisht nga Ministria e Financave.

“MFE do t’i rimbursojë Huadhënësit interesat që burojnë nga Huatë e garantuara nga kjo Marrëveshje Garancie një herë në tre muaj, ku tremujori i parë do të fillojë të përllogaritet nga data e bërjes efektive të kësaj Marrëveshjeje”, thuhet në vendim.

Gjithashtu theksohet se huadhënësi çdo 90 ditë nga data e nënshkrimit të kësaj marrëveshjeje do të dërgojë pranë MFE kërkesën për rimbursimin e interesave (“Kërkesa për rimbursim”) në formë elektronike dhe të shkruar, bën të ditur gazeta Shqip.

“Kërkesa për rimbursim duhet të përmbajë informacion të detajuar në lidhje me interesat e gjeneruara dhe mënyrën e përllogaritjes së tyre, për secilën Hua që Huadhënësi ka lëvruar në përputhje me këtë Marrëveshje”, thuhet në vendim.

Po ashtu bankat nuk do të aplikojë tarifa, komisione, penalitete, kamatëvonesa apo çfarëdolloj mase tjetër që mund të krijojë kosto për Huamarrësin dhe MFE, përpos atyre të përcaktuara shprehimisht në këtë Marrëveshje. Është shtuar edhe një pikë tjetër ku sanksionohet fakti që bizneset që do të financohen duhet të mos rezultojnë kreditorë të këqij.

Që nga momenti që aprovohet kredia nga banka e nivelit të dytë, biznesi do të ketë 2 vite afat për ta shlyer atë me këste. Bizneset e prekura nga COVID-19, nuk do të mund të marrin kredi më shumë se vlera e 3 pagave mujore bruto të punonjësve të deklaruara. Dhe në listën e punonjësve të biznesit nuk përfitojnë pagën ata që marrin më shumë se 150 mijë lekë në muaj./